Każda osoba niespłacająca regularnie swoich długów powinna liczyć się z tym, że w pewnym momencie wierzyciele (np. banki) będą domagały się zwrotu pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami. Wielokrotne uchylanie się od spłacania zaciągniętych zobowiązań bardzo często skutkuje otrzymaniem sądowego wezwania do zapłaty. Na czym ono polega i jak postępować w przypadku jego otrzymania?

Sądowe wezwanie do zapłaty – co to takiego?

Sądowe wezwanie do zapłaty zgodnie z przepisami postępowania cywilnego uznawane jest jako ostateczna forma wezwania dłużnika do uregulowania posiadanych przez niego zobowiązań. Zgodnie z przepisami sporządzane jest w formie pisemnej i najczęściej wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Sądowego wezwania do zapłaty nie można mylić z inną formą upominania dłużnika o uregulowanie należności, jakim jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi element obligatoryjny przed skierowaniem przez wierzyciela danej sprawy na drogę postępowania sądowego. Sądowe wezwanie do zapłaty ma natomiast ten walor, że w dalszej kolejności (jeśli dłużnik uchyla się od uregulowania zobowiązań) jest ono kierowane na drogę egzekucji komorniczej.

Sądowe wezwanie do zapłaty – procedura

Aby mogło dość do ostatecznego czyli sądowego wezwania do zapłaty, ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności wezwań wierzyciela kierowanych w stosunku do dłużnika. Procedura sądowego wezwania do zapłaty ma ściśle określony porządek i w tym przypadku wskazuje się na:

– pierwsze wezwanie do zapłaty,

– przedsądowe wezwanie do zapłaty,

 – wezwanie do zapłaty określane jako ostateczne

– sądowe wezwanie do zapłaty.

Te ostatnie dłużnik otrzymuje dopiero w przypadku uprawomocnienia się wyroku wydanego przez sąd w jego sprawie.

Pierwsze trzy wezwania do zapłaty mają tzw. charakter polubowny, podczas których wierzyciel informuje dłużnika o istniejących należnościach do uregulowania oraz wzywa do spłacenia długu wraz z ustawowymi odsetkami w często określonym w pismach terminie. Często też wskazuje na sankcje, jakie poniesie dłużnik, jeśli nie podejmie czynności mających na celu uregulowania swoich długów względem wierzyciela. Zignorowanie przez dłużnika ostatecznego i przedsądowego wezwania do zapłaty powoduje skutek skierowania danej sprawy przed sąd. W takim przypadku zadaniem sądu jest wydanie określonego nakazu, który uprawnia wierzyciela do dochodzenia swoich roszczeń na drodze egzekucji komorniczej.

Sądowe wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku otrzymania sądowego wezwania do zapłaty wiele osób zastanawia się co dalej i jak w takiej sytuacji należy zareagować. Warto wiedzieć, że nie zawsze trzeba się zgadzać z informacjami ujętymi w samym wezwaniu, a także z samą zasadnością takiego wezwania. W takim przypadku każdy, kto otrzymał sądowe wezwanie do zapłaty, ma prawo, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania takiego nakazu złożyć sprzeciw. Sprzeciw składa się bezpośrednio w sądzie, można go także wysłać listem poleconym na adres sądu, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Warto też pamiętać, że jeśli pozew wierzyciela został wniesiony na urzędowym formularzu, to sprzeciw dłużnika powinien przybrać tę samą formę. 

Dłużnik w sprzeciwie od sądowego nakazu zapłaty powinien określić przede wszystkim,  w jakiej części nakaz zaskarża. Warto też wskazać w nim swoje twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Otrzymując nakaz zapłaty wraz z pozwem, warto sprawdzić też, czy żaden z długów się nie przeterminował. W takim przypadku kluczowym argumentem do obrony swojej racji będzie wskazanie na przedawnienie roszczeń.

W niektórych przypadkach w sądowym wezwaniu do zapłaty mogą być ujęte długi, które zostały już przez dłużnika spłacone. Dlatego też kluczowe znaczenie ma dokładne przeanalizowanie danej sprawy pod kątem nie tylko formalno-prawnym ale też merytorycznym. Korzystając z pomocy https://wod.com.pl/, zyskuje się pewność kompleksowego podejścia do naszej sprawy oraz pomocy na każdym jej etapie.

 

Sprzeciw dłużnika od wezwania do zapłaty może zostać przyjęty lub odrzucony przez sąd. W pierwszym przypadku podczas wyznaczonej rozprawy sądowej można skutecznie obronić swoje racje. W przypadku odrzucenia sprzeciwu należy liczyć się z koniecznością uiszczenia wskazanej w wezwaniu sumy pieniędzy wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.

 

Na czym polega wezwanie do zapłaty i jak postępować w przypadku jego otrzymania?