Pod pojęciem frachtu morskiego rozumie się opłatę – wynagrodzenie, konieczne do uiszczenia przez osobę zlecającą bądź odbierającą ładunek przewożony drogą morską. Nie ma jednego powszechnie stosowanego wzoru, pozwalającego oszacować, w jakiej wysokości powinna to być opłata. Na ostateczną wysokość frachtu morskiego wpływ ma wiele czynników.

Do najważniejszych zmiennych, mogących znacząco wpłynąć na wysokość frachtu, zaliczamy: wagę towaru, wartość przewożonych dóbr, ilość i rozmiar ładunku. W zależności od oferty konkretnego przewoźnika bazować powinniśmy na kryterium miary lub opierać się na cenniku przewidującym ryczałt za tego typu usługę. Niezależnie od przewoźnika jednak decydujące przy obliczaniu frachtu morskiego będą wspomniane wyżej kryteria związane z samym ładunkiem, takie jak np. waga czy klasa przesyłki, znaczące jednak będą także względy związane z samym rejsem: sposób i szybkość przewozu, powierzchnia, jaką dany ładunek zajmuje, czy długość trasy liczona od portu źródłowego do miejsca docelowego.

Osoby nie posiadające doświadczeń w zakresie transportu morskiego, muszą mieć na uwadze fakt, że fracht morski naliczany jest inaczej niż opłata w transporcie drogowym. W przewozie lądowym znaczenie mają przede wszystkim koszty paliwa i opłat drogowych, liczyć się także należy z koniecznością uwzględnienia po stronie wydatków marży, stanowiącej stosunek zysku brutto do przychodów. W przypadku frachtu morskiego czynnikami dużo istotniejszymi jest masa transportowanego ładunku, jego objętość i zajmowana powierzchnia.

Sposób opłacenia frachtu morskiego jest sprawą zależną od chęci i woli obu stron. Może to nastąpić już w momencie składania samego zlecenia. Ze względów bezpieczeństwa jednak dużo częściej wybieraną opcją jest dokonanie płatności już po zrealizowaniu dostawy i dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia bez uszkodzeń i w wyznaczonym terminie. Zasada ta dotyczy przede wszystkim frachtu morskiego ze względu na ryzyko opóźnień i uszkodzeń.

Jak oblicza się stawkę frachtową?

Dodaj komentarz