Bardzo często rolnictwo ekologiczne jest utożsamiane z rolnictwem prymitywnym, prowadzonym metodami jak za króla Ćwieczka. Tymczasem jest to nowoczesny system produkcji rolniczej, łączący wiedzę oraz doświadczenie wcześniejszych pokoleń z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Produkty ekologiczne muszą spełniać bardzo surowe normy, określone w rozporządzeniu Unii Europejskiej (UE 20/92/91), które obowiązuje również w polskim prawie.  Normy te równie szczegółowo określają procedurę zakładania gospodarstwa, jak i podstawowe standardy produkcji ekologicznej.

W gospodarstwie ekologicznym zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków chemicznych: nawozów sztucznych, herbicydów i pestycydów, a w produkcji zwierzęcej np. hormonów wzrostu. Chwasty kontroluje się poprzez właściwy płodozmian, stosowanie roślin ochronnych, uprawę mechaniczną, odchwaszczanie płomieniowe i pielenie ręczne. Natomiast zwierzęta są leczone wyłącznie środkami naturalnymi i homeopatycznymi.

Równie restrykcyjne zasady dotyczą przechowywania oraz przetwarzania żywności. Wykluczone jest dodawanie do produktów takich związków chemicznych, jak konserwanty, barwniki, substancje zapachowe i smakowe, polepszacze, emulgatory itp. Niedopuszczalne jest również promieniowanie jonizujące w procesie konserwacji.

Przestrzeganie tych norm kontroluje powołana w tym celu organizacja certyfikująca, która raz do roku sprawdza, czy miejsce i warunki produkcji oraz metody przetwarzania produktów są nadal zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja certyfikująca udziela również informacji rolnikom, którzy zamierzają założyć gospodarstwo ekologiczne oraz przyjmuje i rejestruje wnioski o certyfikację.

Na terenie kraju działa kilka jednostek certyfikujących. Wybór jednej z nich pozostaje w gestii rolnika.

Pozostałe formalności
Producent, który zamierza przekształcić swoje gospodarstwo w ekologiczne, musi również zgłosić ten fakt Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Może to uczynić samodzielnie za pomocą wniosku dostępnego na stronie internetowej www.ijhar-s.gov.pl lub skorzystać z pomocy ośrodka doradztwa rolniczego.

Złożenie „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności.

Okres konwersji
Przejście z systemu konwencjonalnego na ekologiczny wiąże się z tzw. okresem konwersji. Polega on na gospodarowaniu według zasad rolnictwa ekologicznego pod nadzorem jednostki certyfikującej, bez prawa znakowania produktów jako ekologiczne. Okres konwersji trwa od 24 do 36 miesięcy, a jego celem jest rozkład pozostałości stosowanych wcześniej środków agrochemicznych.

Dotacje
Warto dodać, iż producent może się ubiegać o dotację do hektara produkcji ekologicznej, zgłaszając wniosek o objęcie programem rolnośrodowiskowym.  Jednak aby uzyskać dofinansowanie, musi spełnić szereg warunków: posiadać certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, numer ewidencyjny nadany przez ARiMR, pięcioletni plan działania oraz dokumenty potwierdzające, iż gospodaruje na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Ponadto musi się zobowiązać do uczestnictwa w programie przez okres pięciu lat oraz zapewnić, iż będzie przestrzegał zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej na całym obszarze gospodarstwa.

Powrót do natury – gospodarstwo ekologiczne

Dodaj komentarz